آرزو ودعا

شخصی به خداوند گفت:خـــــــــدایا تو که شرنوشت مرا نوشته

ای پس چرا دعـــــــــــــا کنم؟

خداوند فرمود:شـــاید نوشته باشم هرچه دعـــــا کرد...!:

 

کسی به خداگفت:اگر سرنوشت مرا تو نوشتی،پس چرا آرزو

کنم؟ خدا گفت: شاید نوشته باشم"هرچه آرزو کند"

 

/ 0 نظر / 7 بازدید