/ 2 نظر / 2 بازدید
آرزو

آبی ترازآنیم ک بیرنگ بمیریم قرمز نشویم هرگز ک باننگ بمیریم

سمیرا

استقلاله قهرمانه / تیمی کهحریف نداره شب تاره لنگ پاره / تیمی که چاره نداره ! آبی[قلب]