حق تقدم در رانندگی

حـق تقـدم در رانندگی ... (شعر طنز)

 
حـق تقـدم در رانندگی ... (شعر طنز) www.taknaz.ir

این شعر طنز، به نوعی بیانگر رانندگی در ایران و رعایت  نکردن قوانین هست که توسط یکی از دوستان در گروه

برای ما ارسال شده است. متاسفانه از نام شاعر طنزپرداز  این شعر بی اطلاعیم اما سعی کنید شما دوستان

خوندنش رو از دست ندید تا مشکلات ملموس رانندگی عده ای  خاص در ایران دستگیرتون بشه ...
اگــــه یـه روز رفتی یــه جــــای دنیــــا

واسه خـودت ماشین خریدی اونجــــــایه چی بخر شبیه پیکـــــان بــــــــاشه

صندلیاش مدل جـــــوانـــــان بــــــاشهوقتی کـــه پشت فـرمونش نشستـی

خواستی بفهمن کـه کجایی هستـیاوّل کــــــــــار واســــــــه جـــلو پنجـره

یــــــه نعل اسب عــــالی یـــــادت نـرهیـــه وخ خیــــال نکن حـــاجیت جــواده

اون ورِ دنیـــــــــا بــد نظـــر زیـــــــــادهتسبـیــــحتــو بـــپـیـــچ بدور شصــتـت

موبـــایلــــتم در آر بگیـــر تـــو دستــترعــــــــــــــــایت حــق تقــــدم بــــــده

گـــــــــازو بــگیر به هچکی ام راه نـــدهبـا هر کی خواس جلــــو بیفته لـج کن

برو جلوش فرمــونــــو فوری کـــج کـنیـه دفـه مثــل اسـب وحشی رم کـــن

روی تـمــــــوم آدمـــــــا رو کـــم کـــنهمیشه دوبلـه واستـا راهـو ســـد کن

افسر اگــــــه نبــود چراغـــــــو رد کـنسبقتو هر جور کــه دلـت خواس بگیـر

از چپ اگــــه مشکــــله از راس بگـیــرتـــــا می بیـنی راه نمیـرن جمـــــاعت

لایی بکش بــــــرو بــا انـــد ســــرعتنذار کسی تـــــــورو معـــطـل کنـــــــه

هیچکی نباید بـــا تـــو کـل کــل کنــــهپشت چـــراغ اگه جلوت واســـــــتـادن

چــراغ که سبــز شد یــهو بـــــوق بـزنتمــــــــوم آدمــــا بــــه جـــز تــــو خُـلن

نمیــــــــدونن چـــــــراغ چـــــیه مُنگُـلنهمه به جــز تو دست و پـــــــا چُلُـفتن

بـــــوق نـــزنی مـمـکــــنه راه نیــــفتنراستی کــــــــمربنـــدتـو هــیچوخ نبـند

محل نده بـــــــــه این چیــزای چـــــرنـدهر کی کمر بندشو بسته هــــــــو کـن

خودت فقـــط روی شکـم ولـــــــــو کـنهمینجوری کـــــه پشت رل نشـستی

بذار هـمه خیــــــــال کنن کــــه بستیگشنه شدی یه مــــوقه پشــت فرمون

یــه چی بذار تــــــــــو دهنت بلمبــــوندستــتو بیـــرون ببـــــــــــر از پنجـــــره

هر چقد آشغال داری شـــــوت کن برهتخـمه اگـــه خوردی لُپاتـــــــــو پُف کن

پوستشو تـا هر جـــا که میره تُــف کن

 
اما حالا بد نیست یه نگاهی به جدول زیر بندازید تا از  نرخ کامل و البته جدید جرایم رانندگی هم بی اطلاع  نباشید

تا خدای ناکرده جوگیر نشید و بخواهید بدون توجه به  کنایه های شاعر شعر بالا تخلف هایی رو انجام بدید

که موجب اتفاق ناگوار یا سرکیسه شدن جیب مبارکتون بشه ...
حـق تقـدم در رانندگی ... (شعر طنز) www.taknaz.ir
 
 
/ 1 نظر / 8 بازدید

[تایید][تایید][تایید][تایید]