سرزمین وارونه...

اینجا سرزمین واژه های وارونه است:

جایی که گنج ( جنگ ) می شود. . .

درمان ( نامرد ) می شود. . .

قه قه ( هق هق ) می شود. . .

اما دزد همان ( دزد ) است. . .

درد همان ( درد ). . .

و گرگ همان ( گرگ ). . .

/ دکتر علی شریعتی /

/ 0 نظر / 7 بازدید